Site Overlay

Experiència d’ús: L’atenció directa a usuaris

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

Gestió integral del Programa d'Intervenció Multidisciplinar de l'Asociación Parkinson Valencia

Asociación Parkinson Valencia

Entitat associada a SinergiaTIC des de 2018, Parkinson València neix fa 26 anys amb l’objectiu de prestar atenció social i sanitària a persones amb Parkinson i als seus familiars. Es tracta d’una entitat privada sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública.

L’Associació dóna suport integral a usuaris, acompanyant-los al llarg dels anys que conviuen amb la malaltia. Cobreixen un buit on no arriba l’administració pública.

Actualment compta amb més de 500 associades.

Presta serveis terapèutics de rehabilitació i suport, a una mitjana de 200 usuaris setmanals.

Compta amb 20 professionals en les àrees de fisioteràpia, logopèdia, psicologia, neurospicología, treball social, estimulació cognitiva, podologia, activitat ocupacional, pilates, tango, estimulació musical i orientació jurídica.

Entre d’altres coses, gestiona mitjançant el CRM el volum d’informació generada i la gestió tècnica i econòmica, que requereixen d’eines que facilitin el control i registre eficaç de l’activitat.

Nelo Villanueva és director Terapèutic de l’entitat i responsable del projecte d’implantació del CRM a l’Associació.

PUNT DE PARTIDA

L’entitat parteix d’una gestió terapèutica i control basada en una programació de les sessions terapèutiques en Word i el registre en taules d’Excel de l’assistència a les teràpies de les persones usuàries.

Tots aquests arxius s’emmagatzemaven en un servidor local de dades, al qual l’equip terapèutic només podia accedir-hi quan era al centre de treball.

Això dificultava l’obtenció i el seguiment dels registres tant a nivell terapèutic com administratiu i requeria d’un esforç extra per obtenir les dades per a la memòria anual.

A més, feia inviable el creixement exponencial que estava tenint l’entitat sense la introducció d’alguna eina informàtica de gestió que ajudés en tot aquest procés.

Aquí va aparèixer SinergiaCRM.

SOLUCIÓ ADOPTADA

Amb SinergiaCRM es gestiona el cicle complet des del mòdul “Persona”, els quals són inscrits en els diferents “Grups/Esdeveniments” -entesos com a acte terapèutic grupal o individual- creats prèviament i se les assigna al terapeuta corresponent.

Gràcies a aquesta metodologia es disposa d’un registre terapèutic i administratiu sobre les sessions realitzades. Es té accés als diferents serveis de manera immediata, de manera que es disposa d’informació sobre:

  • Nombre de sessions grupals i individuals realitzades per cada terapeuta i per cada usuari en un moment determinat.
  • Control d’assistència de cada usuari.
  • Continguts i objectius treballats en cada sessió.
  • Nombre anual de sessions realitzades.
  • Nombre d’hores dedicades a cada objectiu.

S’ha aconseguit optimitzar els temps i qualitat dels informes i la memòria anual. Així mateix, s’han optimitzat les tasques de tot l’equip: des de terapeutes a coordinació, passant per gerència i l’equip d’administració.

Consulta l'experiència de l'Asociación Parkinson Valencia al webinar

El CRM ha ajudat a millorar el control dels serveis i a facilitar la gestió de la nostra entitat, a més d’aportar major qualitat a l’atenció terapèutica a les nostres persones usuàries.

Nelo Villanueva

Consulta més experiències de les entitats usuàries de SinergiaCRM