Site Overlay

Experiència d’ús: SinergiaCRM i Tableau, l’explotació de les dades

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

SinergiaCRM i Tableau: l'explotació de dades

Confederación SALUD MENTAL España

La Confederación SALUD MENTAL España va néixer el 1983 amb l’objectiu de reunir a les federacions i associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental. Formada per 18 federacions i associacions uniprovincials (entitats numeràries), integrant a més de 300 entitats i més de 47.000 persones sòcies, es dediquen a defensar els drets de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies; a millorar la seva qualitat de vida; i a representar el moviment associatiu.

Tot i que es van incorporar a SinergiaTIC el 2013, les experiències d’ús de l’eina en la Confederació han estat limitades fins a l’actualitat a necessitats concretes en el desenvolupament de les seves activitats. El repte que es va plantejar el 2020 per a la transformació digital de les entitats els ha portat a apostar per un ús integrat de SinergiaCRM per a la gestió diària. Fan això amb els següents valors: lideratge, universalitat, participació, democràcia, transparència, eficàcia, solidaritat, autodeterminació i equitat.

Per a això compten amb les següents aliances: Fundación ONCE, CERMI, Plataforma del Tercer Sector, Consejo Nacional de la Discapacidad, etc.

Jorge Pelegrín és tècnic de Desenvolupament Organitzatiu i Qualitat de la Confederación Salud Mental España i ens explica com explotar les dades a través de SinergiaCRM i l’eina d’anàlisi Tableau:

PUNT DE PARTIDA

En els últims tres anys, la Confederació ha passat de ser una entitat de gestió administratiu-financera al servei de les entitats sòcies numeràries, les federacions, a convertir-se en una entitat basada en la gestió del coneixement, mantenint la seva vocació de servei. Part important d’aquesta gestió se centra en el procés de certificació de les entitats que pertanyen al moviment associatiu, el que implicava l’enviament d’un formulari de Google a cadascuna de les entitats perquè incloguessin les seves dades i contestessin una sèrie de preguntes. Les respostes de les entitats es bolcaven de forma manual a un arxiu Excel, per fer, posteriorment, una importació massiva al CRM. Això implicava una gran inversió de temps de les persones implicades en el procés.

SOLUCIÓ ADOPTADA

Es va decidir obrir a les entitats participants del procés de certificació, l’accés a una àrea privada a SinergiaCRM, a través d’un pluguin situat al lloc web de la Confederación SALUD MENTAL España. Ja existia un pluguin semblant per a persones, per la qual cosa l’equip de SinergiaCRM només va haver de adaptar-lo perquè pogués ser utilitzat per organitzacions.

La solució adoptada no acaba aquí, ja que es va decidir connectar la base de dades de SinergiaCRM amb Tableau, una aplicació de visualització de dades que ens permet una òptima explotació de les dades obtingudes, de cara a la posterior presa de decisions estratègiques, per els nostres òrgans de govern, les federacions, o les mateixes entitats participants del procés.

Consulta l'experiència de la Confederación Salud Mental España al webinar

SinergiaCRM està passant de ser un repositori de dades, a ser el centre neuràlgic de la presa de decisions estratègiques.

Jorge Pelegrín

Consulta més experiències de les entitats usuàries de SinergiaCRM