Site Overlay

Experiència d’ús: Accés dels voluntaris al CRM per al seguiment de les relacions de mentoria

EXPERIÈNCIES
D’ÚS

Accés dels voluntaris al CRM per al seguiment de les relacions de mentoria

Fundació Impulsa

La Fundació Impulsa promou la igualtat d’oportunitats dels joves i els acompanya en la seva formació i creixement personal. Segueix un model propi que posa com a peça clau l’acompanyament i el desenvolupament humà d’aquests joves, a través de la figura del mentor, de la formació, el treball en xarxa i del suport d’un equip psicopedagògic proper i disponible.

La Fundació Impulsa ha acompanyat aquest curs 2020-2021 a 154 joves i 154 mentors de les comarques catalanes d’Osona, Garrotxa, Berguedà i Moianès, i inicia trajectòria el proper setembre a Sabadell, Terrassa, Baix Empordà i Bages.

La implementació de SinergiaCRM ha permès a l’entitat poder centralitzar totes les dades i actuacions que es realitzen tant amb els participants de la nostra entitat (joves, mentors i el treball en xarxa que fem amb la resta d’agents del territori), com per al seguiment de totes les Organitzacions Impulsores que col·laboren amb el projecte.

La Marta Miró és la Directora de programes de la Fundació Impulsa i ens explica com treballa amb l’accés dels voluntaris al CRM:

PUNT DE PARTIDA

En primer lloc, volíem disposar d’una plataforma única d’emmagatzematge d’informació dels diversos agents amb què la fundació treballa, permetent un registre més ben ordenat, sense duplicitats i més àgil. I, en conseqüència, ser capaços de poder disposar d’una imatge global de la fundació més acurada i dedicant-hi la meitat de temps (extreure indicadors i elaborar informes).

D’altra banda, també era molt present la voluntat de fer un seguiment molt més proper i àgil dels joves i mentors a qui acompanyem, però també de les empreses que col·laboren. De manera que, per tal de conèixer quina ha estat la trajectòria d’un jove a dins de l’entitat i acompanyar-lo, no ens fes falta obrir un nombre important de documents per entendre quina és la seva situació actual i com plantejar la millor intervenció per part de l’equip tècnic.

I, finalment, poder enllaçar i treballar conjuntament des de les dues principals àrees de la fundació: l’equip de Programes i l’equip d’Aliances Estratègiques.

SOLUCIÓ ADOPTADA

El primer pas ha estat una adaptació dels mòduls d’Atenció Directa per tal d’incloure i poder registrar al CRM l’especificitat de la nostra entitat: els compromisos dels joves, com vincular i fer un seguiment de les relacions de mentoria, l’assistència a les formacions, el procés de selecció de joves i mentors, etc.

Un cop vam tenir l’estructura general, vam desenvolupar l’accés dels mentors a una part molt restringida del CRM que ens permetés una comunicació àgil i directa amb ells i que, a la vegada, aquests registres quedessin inclosos dins l’històric tant del jove com del mentor per tenir-ne, així, un seguiment molt exhaustiu.

El resultat ha estat molt positiu i ens ha permès fer un seguiment del dia a dia de les relacions de mentoria que acompanyem, aconseguint que mentors se sentin més propers i estalviant temps de seguiment no efectiu a l’equip tècnic.

Consulta l'experiència de la Fundació Impulsa al webinar

Sinergia CRM ens ha permès centralitzar la gestió de la informació i poder fer un seguiment molt més precís i de qualitat dels nostres joves i mentors, permetent-los tenir un contacte molt més fluid, directe i a temps real amb l’equip tècnic.

Marta Miró

Consulta més experiències de les entitats usuàries de SinergiaCRM